Forside

Uafhængig rådgivning

Sæt din dagsorden

Spar udgifter

Styr tidsplanen

Hjælp og rådgivning, når arkæologi kommer på tværs.

Vi har mange års erfaring, både

indenfor anlægsarbejde og museumsverdenen.

Vi ved, hvor udfordringerne opstår.

Vi bistår ved problemløsningen.

Vi optimerer planlægningen.

Tag os med på råd

-så tidligt som muligt

- det betaler sig!

Prisniveau - Tidsbehov

Aftaler - Tilsyn -Data

Kort - Analyser - Budget

Din Arkæolog • Jochen Meyer

mobil 23 25 28 64

Petroleumsstræde 11

DK-8740 Brædstrup

jm@dinark.dk • CVR 34 90 92 10

uvildig arkæolog uvildig arkæologisk rådgiver uvildig ¨ådgiver uvildig rådgivning arkæologi uvildig rådgivning fortidsminder uafhængig rådgivning arkæologi uafhængig rådgivning fortidsminder spare udgifter spare penge arkæologi fortidsminder spare udgifter arkæologiske udgravninger spare udgifter udgravninger arkæologiske udgravninger undgå overpris urimelige udgifter uretfærdig museumslovuafhængig arkæologisk konsulentarkæologisk konsulent arkæologisk rådgiver konsulent fortidsminder konsulent arkæologi konsulent fredninger uafhængig konsulent uafhængig arkæolog sikring af fortidsminder arkæologisk planlægning arkæologisk bygherrerådgivning uafhængig arkæolog freelance arkæolog privatarkæologarealforhold geodata GIS Museumslov kap. 8 ½§ arkæologiske anlæg arkæologiske fund din lokla arkæolog få bygherrerådgivning af uafhængig arkæolog kulturhistorisk konsulent kulturhistorisk rådgiver kulturhistoriker min arkæolog min egen arkæolog din arkæolog dinarkæolog dinarkaeolog din arkaeolog arkæologiske anlæg branchesamarbejde slejpnir historieudvikler historieudvikler.dk slejpnir.dkslejpner slejpner.dk reliefkort lidarscan historiske kort geotata arealinformationer på kort vejledning arkæologisk vejledning arkæologisk vejlederbygherrebetalt udgravning museumslov uafhængig arkæolog uvildig arkæolog arkæologisk rådgiver arkæologisk rådgivning arkæologisk bygherrerådgiver arkæologisk konsulent archaeological consultant loyal rådgiver arkæolog rådgiver tillid til arkæolog museum museer arkæologi udgravning søgegrøfter søgerender udgravningsfelt arkæologisk ansvar arkæologisk museum fortidsminder museumsloven fredning fredninger fredet gravhøj overpløjet gravhøj stenalder stenalderboplads jernalder bronzealder broncealder jernalder germansk jernalder vikingetid middelalder grav begravelse jordfæstegrav urne urnegrav hus grube keramik ovn bålsted gravgaver gravgods gods voldsted tomt hustomt bebyggelse bosættelse boplads affaldslag kulturlag brønd ovn ler grusgrav lergrav grusgravning megalith storstensgrav sten flint afslag artefakt kogesten kogestensgrube boplads bebyggelse byggeri anlægsarbejde anlægsarbejder projekt projekter plan planlægning planlægger tidsplan risiko risikovurdering arealer felt feltarbejde markarbejde markskader prøveudgravning forundersøgelse arkæologisk udgravning arkæologisk undersøgelse arkæologisk analyse arkæologisk kontrol antikvarisk kontrol antikvarisk studie arkæologisk forurening store projekter store arealer ha hektar kvm m2 m2 byggemodning entreprenør bygherre bygherrer miljøhensyn forurening oprensning oprydning bygherrerådgivning rådgivning konsulent byggemodning byggemodninger bolig erhverv område områder projekterende planlægning planlægger undgå overpris spare udgifter sikre tidsplaner budget budgetvurdering budgetopfølgning finansiering forsinkelse proaktiv undgå risiko risici risikovurdering risikovurderingen vurdere risiko risici erfaring kompetent kompetence kvalifikation kvalificeret arkæologi arkæologer arkæologisk arkæologiske udgravning udgravninger naturfredningslov fredning fredninger beskyttelse beskyttet fredet gravhøj overpløjet gravhøj gravhøje storstensgrav storstensgrave bortgravet grusgravning fortidsminde fortidsminder fredning beskyttet sten- og jorddiger jord- og stendiger stendige jorddige fredet dige sogneskel herredsskel beskyttelseszone beskyttelseslinje beskyttelseslinjer beskyttelseszoner museer museum museumslov museumsloven vejledning museumsfolk kulturarv oldtid udstilling magasin prøve jordprøve træprøve pollenprøve c14 metode pollenanalyse trækul korn forkullet korn makrorester fiskeben knogler istid dødishul stenalder bronzealder jernalder vikingetid germansk jernalder middelalder germaner stammer fyrste rytter bonde arkæologiske spor rester fund ard plovspor plovfure fredning fredninger sten- og jorddiger dispensation 100 beskyttelseszone forbud ankefrist afgørelse søge om dispensation undgå forhindre aftale aftaler, kontrakt, kontrakter besparelser planlægning, plan, planer, planlægger, myndighed, myndighedsplan analyse analyser studier arkiver registreringer undersøgelser udgravning udgravninger søgegrøft søgerender rende render forundersøgelse studie antikvarisk arkæologisk analyse redegørelse rapport bygherrerapport kulturhistorisk rapport undersøgelse udtalelse forbehold frigivelse frigive frigivet samtale møde assistance tolkning fortolke oversætte tyde oversættelse vurdere vurdering forstå forståelse sætte egen dagsorden budskab kompromis uret uretfærdig uretfærdigt kommunikation kommunikere forklare forklaring byggeansøgning byggetilladelse klagefrist alternative placering placeringer byggefelt byggefelter vej parcel parceller afgrænsning skel grøft stolpehul hus hustomt vej vejspor ildsted hulvej struktur anlæg fund oldsag oldsager førkristen fortid fortidsmennesker stenaldermand stenaldermenneske jæger samler bonde kriger oldsag oldsager førkristen kult kultisk økse stenøkse afslag flække skraber menneskeskabt showstop show stopper showstopper nice to have need to have freelance selvstændig privat erhverv erhvervsdrivende erhvervsområde boligbyggeri lokalplan museets udtalelse bidrag boligområde erhvervsområde vej veje motorvej udvidelse undersøgelse naturvidenskab konservering restaurering grav begravelse stolpehul grube hus struktur konstruktion jordarbejder potteskår flint keramik afslag flintafslag tegning opmåling fotografering vurdering analyse undersøge guldhorn urimelige udgifter Kulturstyrelsen Slots- og Kulturstyrelsen Museum Moesgaard Museum Museum Østjylland Museum Sønderjylland Roskilde Museum statsanerkendt museum Museum Sydøstdanmark Vestsjællands Museum Holstebro Museum Kroppedal Museum Langelands Museum Museet for Thy og Vester Hanherred Museet for Varde By og Omegn Museet på Koldinghus Museet på Sønderskov Museum Museum Horsens Museum Museum Lolland-Falster Museum Midtjylland Museum Mors Museum Nordsjælland Museum Skanderborg Museum Museum Sydøst Danmark Museum Sønderjylland Museum Vestfyn Museum Vestsjælland Museum Østjylland Moesgaard Museum Folketing Folketinget lovgivning 2001 2003 -

http://www.arkaeologiskkonsulent.dk http://www.ark-consult.dk http://www.arc-consult.dk http://www.arkaeologiskraadgiver.dk http://www.dinarkaeolog.dk http://www.dinark.dk http://www.arkæologiskraadgivning.dk http://www.skriverietlindholm.dk http://www.meyerfelbo.dk http://www.ft.dk http://www.retsinformation.dk http://www.borger.dk http://www.slks.dk http://www.moesgaardmuseum.dk https://museumoj.randers.dk http://www.museum-sonderjylland.dk http://romu.dk/ http://www.vestmuseum.dk/ http://www.museumvestfyn.dk/ http://museum.odense.dk/ http://museerne.dk/ http://www.holstebro-museum.dk/ http://kroppedal.dk/ http://www.langelandsmuseum.com/ http://museumthy.dk/forside.aspx http://vardemuseerne.dk/ http://www.sonderskov.dk/ http://www.sydvestjyskemuseer.dk/da/ http://www.horsensmuseum.dk/ http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/ http://www.museummidtjylland.dk/ http://www.museumskanderborg.dk/ http://museumns.dk/ http://www.nordmus.dk/ http://www.svendborgmuseum.dk/ http://www.levendehistorie.dk/ http://www.bornholmsmuseum.dk/sekundaer-menu/forside.aspx http://cphmuseum.kk.dk/ http://www.muserum.org/ http://www.museumsilkeborg.dk/Forside http://www.vejlemuseerne.dk/ http://vhm.dk/ http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/ https://viborgmuseum.dk/ https://ohavsmuseet.dk/arkaeologi-sydfyn/